Skip Navigation

Thales Careers

Search our jobs, use specific search options to find the perfect match

Menu
Down

Specjalista ds. Przygotowania Ofert i Kosztorysowania (Bid Preparation & Cost Estimate Specialist)

Job ID: R0099767 Location: Poznań, Greater Poland, Poland
Full time, Regular Employment
Location: Poznań, Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres obowiązków:

 • Udział w zbieraniu i analizowaniu danych o przetargach związanych z przedmiotem działalności Spółki lub Grupy Thales,
 • Analiza dokumentów przetargowych,
 • Przygotowywanie wycen (kosztorysów) na potrzeby ofert przetargowych oraz ofert w zakresie zmian wartości realizowanych umów,
 • Kalkulacja i optymalizacja kosztów w ofertach Spółki,
 • Udział w przygotowywaniu kalkulacji,
 • Wsparcie w przygotowywaniu kompletnej oferty dla Klienta (w tym kosztorys/przedmiar robót/RCO/inne),
 • Udział w negocjacjach zakresowych i cenowych z Klientem,
 • Budżetowanie i raportowanie w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe, techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe w przygotowaniu ofert dla branży technicznej, preferowane doświadczenie w kalkulacji kosztów robót budowlanych w branży automatyki, ewentualnie inst. energetycznych lub inst. teletechnicznych lub robót torowych,
 • Znajomość norm i zasad kosztorysowania,
 • Znajomość zasad postępowań przetargowych,
 • Znajomość zagadnień materiałochłonności i kosztochłonności,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość programów kosztorysowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność, sumienność, rzetelność,
 • Mile widziane ukończone szkolenie z zakresu PZP oraz szkolenie z zakresu FIDIC,
 • Znajomość obsługi komputera i MS Office co najmniej na poziomie średniozaawansowanym,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze technologie,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Responsibilities:

 • Participation in collecting and analyzing data on bids related to the subject of business of the Company or the Thales Group,
 • Analysis of bid documents,
 • Preparation of valuations (cost estimates) for the needs of bid offers and changes in the value of contracts,
 • Calculation and optimization of costs in the Company's offers,
 • Participation in the preparation of the calculation,
 • Support in preparing a complete offer for the Client (including cost estimate/submission of works/RCO/other),
 • Participation in range and price negotiations with the Client,
 • Budgeting and reporting on matters handled by the department.

Requirement:

 • Minimum secondary education, preferably higher, technical,
 • Professional experience in preparing bids for the technical industry, preferred experience in calculating the costs of construction works in the automation industry, possibly energy or teletechnical or track-laying institutions,
 • Knowledge of the norms and principles of costing,
 • Knowledge of the rules of bidding procedures,
 • Knowledge of the issues of material and cost consumption,
 • Ability to read technical documentation,
 • Knowledge of costing programs,
 • The ability to think analytically,
 • Accuracy, conscientiousness, reliability,
 • Completed training in PZP and training in FIDIC are welcome,
 • Knowledge of computer and MS Office at least at an intermediate level,
 • Knowledge of the English language at least communicative.

We offer:

 • Employment under employment contract,
 • Work in an international environment,
 • Participation in interesting projects based on the latest technologies,
 • Package of additional benefits (technical training, private medical care, social fund),
 • Opportunities for qualification and professional development.

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Go Back to results

About our location

Poznań, Poland

Sign up for job alerts

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.