Skip Navigation

Thales Careers

Search our jobs, use specific search options to find the perfect match

Menu
Down

Specjalista ds. księgowości i podatków (Tax and Accounting Specialist)

Job ID: R0097128 Location: Warsaw, Mazovia, Poland
Full time, Fixed Term / Temporary
Location: Warszawa, Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (w tym VAT,VAT UE, CIT),
 • Sporządzanie i wysyłanie raportów do GUS,NBP,US,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań na potrzeby centrali,
 • Analiza kont bilansowych i wynikowych,
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem ryzyka podatkowego,
 • Monitorowanie zmian i analiza przepisów podatkowych,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • Rozliczanie transakcji walutowych (m.in. wycena, różnice kursowe),
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 • Udział przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych,
 • Bieżące wsparcie w zakresie sporządzania raportów finansowo-księgowych oraz pozostałych czynności administracyjnych prowadzonych przez dział,
 • Ścisła współpraca z biegłym rewidentem w zakresie wykonywanej pracy,
 • Współpraca przy implementacji systemu Oracle.

Wmagania:

 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości,oraz języka angielskiego,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych w zakresie CIT i VAT-warunek konieczny,
 • Bardzo dobra obsługa komputera i oprogramowania księgowego (MS Office - w szczególności Excel),  systemy księgowe - Oracle, RAKS – dodatkowy atut),
 • Mile widziane doświadczenie pracy w księgowości branży budowlanej,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Rzetelność, skrupulatność i odpowiedzialność,
 • Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pracy pod presją czasu,
 • Dyspozycyjność,
 • Proaktywność, dociekliwość i wytrwałość w dążeniu do celu,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i nastawienie na współpracę.

Oferujemy:

 • Szkolenia oraz rozwój zawodowy,
 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Profesjonalne narzędzia pracy,
 • Atrakcyjny system wynagradzania oraz szeroki pakiet socjalny,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny).

Responsibilities:

 • Preparation of tax returns (including VAT, EU VAT, CIT),
 • Preparation and sending of reports to the Central Statistical Office, NBP, Tax Office,
 • Preparation of financial statements and reports for the needs of the headquarters,
 • Analysis of balance and result accounts,
 • Control of accounting documents in terms of tax risk,
 • Monitoring changes and analyzing tax regulations,
 • Recording and bookkeeping of accounting documents, provisions, accrued expenses
 • Settlement of currency transactions (including valuation, exchange differences),
 • Settling domestic and foreign business trips,
 • Participation in preparing transfer pricing documentation,
 • Ongoing support in the preparation of financial and accounting reports and other administrative activities carried out by the department,
 • Close cooperation with the statutory auditor in the scope of work performed,
 • Cooperation in the implementation of the Oracle system.

Requirement:

 • Very good knowledge of accounting principles and English,
 • Very good knowledge of tax regulations in the field of CIT and VAT - a necessary condition,
 • Very good computer and accounting software (MS Office - in particular Excel, accounting systems - Oracle, RAKS – are an additional asset),
 • Work experience in accounting in the construction industry is welcome,
 • Good work organization,
 • Ability to work in a team and analytical thinking,
 • Easy to make contacts,
 • Reliability, meticulousness and responsibility,
 • Stress resistance, ability to cope with difficult situations and work under time pressure,
 • Proactivity, inquisitiveness and perseverance in pursuing the goal,
 • Ability to solve problems and focus on cooperation.

We offer:

 • Training and professional development,
 • Interesting work in an international environment,
 • Professional work tools,
 • Attractive remuneration system and a wide social package,
 • Additional benefits package (trainings, private medical care, social fund).

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Go Back to results

About our location

Warsaw, Poland

Sign up for job alerts

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.